Счетовдни услуги варна | contolexvarna.bg

В световен мащаб смисълът на аутсорсинга е да се извадят неосновни функции от компанията, като се поверят счетоводните процеси на професионални доставчици на услуги. Само си представете: преди повече от десетилетие 86% от компаниите в Западна Европа са използвали услугите на счетоводни фирми, в САЩ – 92%. Ние и нашите колеги външни изпълнители покриваме не повече от 15% от работещите компании в България. Причината за толкова силно изоставане е, че нашите бизнесмени нямат доверие на счетоводните фирми и най-важното – не разбират напълно ползите от счетоводния аутсорсинг. Най-често се разглежда като начин за оптимизиране на текущите разходи (организация на работното място, заплащане на счетоводни компютърни програми и правни справочни системи, разходи за обучение и повишаване на квалификацията на счетоводител, възнаграждение на счетоводител). Но ако по-рано аутсорсингът на счетоводството се разглеждаше единствено от гледна точка на спестяване на счетоводни услуги на пълен работен ден, сега те се обръщат към него, за да постигнат конкурентни предимства и да намалят финансовите рискове.

Ползите от аутсорсинга на счетоводството

1. Счетоводният аутсорсинг е механизъм, в който участват висококвалифицирани служители: главен счетоводител, счетоводител, вътрешни одитори, касиер и други специалисти. Добре изграденият вътрешен контрол във всички области на работа минимизира грешките и риска от допълнителни такси.

2. Преходът към аутсорсинг освобождава бизнеса от пълната зависимост от главния счетоводител на пълен работен ден. При аутсорсинга няма ситуации, когато специалист на пълен работен ден е болен или излиза в отпуск по майчинство, когато няма кой да изчисли заплатата, т.е. Фирмата няма кадрови проблеми.

3. Основната характеристика на аутсорсинг компаниите е качеството на счетоводството и отчетността. Но трябва да се има предвид, че само големите организации могат да гарантират „висок стандарт“. Качеството на услугата се състои от няколко компонента: висококвалифицирани служители, разпределение на функционалността, автоматизация на счетоводните процеси и дори проактивна позиция по отношение на данъчното планиране.

4. В допълнение към поддържането на данъчна и счетоводна документация и изготвянето на отчети, аутсорсинг компаниите следят нивото на данъчната тежест, извършват инвентаризация на вземанията и задълженията и следят за липсата на касови разлики.

5. Клиентът на счетоводна аутсорсинг компания винаги ясно разбира каква услуга и в какъв обем е поръчал, колко струва и какво ще получи в резултат.

6. Водещите аутсорсинг компании застраховат своята професионална отговорност. Застрахователните суми се изчисляват на десетки милиони левове. Необходима е застраховка в случай, че клиентът загуби парите си поради грешка на възложителя (под формата на глоби, неустойки и др.). Това е едно от основните предимства на аутсорсинга на счетоводството пред счетоводството на пълен работен ден.

7. Благодарение на оптимизирането на бизнес процесите, собствениците и ръководството на компанията получават възможност да се концентрират върху развитието на основната дейност.

Развитието на пазара на счетоводния аутсорсинг несъмнено беше повлияно от пандемията, периода на самоизолация и масовото преминаване към дистанционна работа. Първо, бизнесът разбра, че счетоводството може да работи дистанционно, не е нужно да е в съседния офис. Второ, на пазара останаха наистина достойни играчи – тези, които по време на карантина и ограничения успяха да осигурят на клиентите непрекъснат процес на обслужване. Трето, през периода на самоизолация и ежедневни промени в работата собствениците на фирми и ръководителите на компании трезво оцениха възможностите на редовното счетоводство по отношение на бърза преконфигурация на счетоводните процеси, както и неговите слабости.

Трудно ли е да преминете от вътрешно счетоводство към аутсорсинг?

Колко лесно и бързо ще бъде преминаването към външно счетоводство в повечето случаи зависи от състоянието на счетоводството на клиента. Взаимодействието на аутсорсинг компанията с потенциален клиент започва, като правило с проверка на счетоводството, което се провежда безплатно за клиента. Това позволява да се оцени състоянието на счетоводството и да се предотвратят възможни проблеми при по-нататъшното счетоводство. Прави се всичко възможно процесът да бъде безболезнен за клиента.

Leave a comment